Västeräng

Skurups största exploateringsprojekt sedan 70-talet. På det 20 hektar stora området planeras det ca 250 bostäder, ett särskilt boende med 58 lägenheter, förskola, grundskola och en park. Västeräng planeras i ett utmärkt läge nära både Skurups station och centrum.

Etapp 0 - Utbyggnad av området, Ängsgatan, är klar.

Etapp 1 - På denna etapp är markarbeten, infrastruktur och park klara. Byggnation av bostäder är igång. Särskilt boende för äldre beräknas invigas 2023. Förskolan Da Vinci öppnade i augusti. 

Etapp 2 - Markarbeten och utbyggnad av infrastruktur och park pågår och beräknas vara klart sommaren 2023.

Klicka här för karta över etappindelningen på Västeräng

På denna sida kan du läsa om allt som händer på Västeräng!

Flygfoto över västra delen av Skurup, området Västeräng markerat med vit färg

Flygfoto över en del av Skurup, området Västeräng vitmarkerad

Det har länge funnits i kommunens vision att Skurup ska växa västerut. 2016 påbörjades köp av fastigheterna på området. 2017 hölls en tävling där skolklasser i Skurup fick lämna sina bästa förslag på vad det nya exploateringsområdet skulle heta, Västeräng blev det vinnande förslaget.

Etapp 1

Markarbeten och utbyggnad av infrastruktur är klart. Gång- och cykelvägar samt trädalléer kommer att färdigställas när området är färdigbyggt.

Skurups nya park på området, Ängsparken, har också invigts med bland annat damm, lekplatser och pulkabacke.

Förskolan, Da Vinci, öppnade i augusti 2022. Det särskilda boendet för äldre, med 58 lägenheter, står klart 2023. Det kommer även att byggas 170 bostäder på denna etapp i form av flerbostadshus, rad- och parhus samt 22 villor. Uppförandet av bostäderna är påbörjat.

Villatomterna på etapp 1 har släppts till den kommunala tomtkön. 11 st av områdets 22 tomter är sålda hittills. Mer information om den kommunala tomtkön kan du läsa här.

Skiss bebyggelsestruktur etapp 1 Västeräng

 

Etapp 2

Här planeras fler bostäder, en grundskola och idrottshall.

Markarbeten på området har påbörjats och förväntas vara klart sommaren 2023. Precis som på etapp 1 kommer marken att terrasseras samt ledningar och gator kommer byggas ut. Ca 50 bostäder planeras totalt på området, varav 41 är fribyggartomter som kommer släppas till kommunens tomtkö. Ängsparken på etapp 1 kommer sträcka sig vidare ner i etapp 2.

Skiss bebyggelsestruktur etapp 2 V

 

Etapp 0

2018 släppte kommunen 27 småhustomter till den kommunala tomtkön. Alla tomter är sålda och nästan samtliga är färdigställda.

Fotografi över hus längs med en gata

Sidansvarig: Ashley Andersson
Sidan uppdaterad 2022-10-05