Kontrollplan - vad är det?

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder. Av kontrollplanen ska det framgå vad som ska kontrolleras under arbetets gång för att samhällets krav ska uppfyllas. Det är byggherrens ansvar att en kontrollplan upprättas. Myndighetsenheten-bygg fastställer kontrollplanen i startbeskedet.

När behövs en kontrollplan?

Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga byggåtgärder. Även för ombyggnad, annan ändring eller rivningsåtgärder som kräver lov eller anmälan, krävs en kontrollplan. Kravet på kontrollplan gäller exempelvis även vid bygg- och rivningslov i efterhand, tidsbegränsade bygglov eller åtgärder som att ta en byggnad i anspråk för ett väsentligt annat ändamål.

Vem ska ta fram kontrollplanen?

Byggherren ansvarar för att det finns en kontrollplan. Den kontrollansvarige ska hjälpa byggherren att ta fram ett förslag till kontrollplan

När ska kontrollplanen tas fram?

Byggherren ska senast vid det tekniska samrådet lämna förslaget till kontrollplan till byggnadsnämnden. Det är dock önskvärt att byggnadsnämnden får kontrollplanen tidigare än så, för att kunna förbereda sig inför det tekniska samrådet.

Vad ska kontrollplanen innehålla?

I lagen anges vad kontrollplanen ska omfatta i fråga om kontroller, anmälningar och arbetsplatsbesök med mera. Av kontrollplanen ska framgå vilka kontroller byggherren ska genomföra som dokumenterad egenkontroll. Det ska också framgå vilka kontroller som ska utföras av en certifierad sakkunnig.

Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet. Varje kontrollplan bör alltså vara objekts specifik. Även om det är byggherren som med hjälp av kontrollansvarig som ska upprätta förslag till kontrollplan kan Myndighetsenheten-bygg komplettera förslaget med de punkter Myndighetsenheten-bygg bedömer ska ingå.

Vem fastställer kontrollplanen och när?

Den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna, enligt byggherrens förslag och det som kommit fram idet tekniska samrådet eller annars i handläggningen av ärendet, ska fastställas av Myndighetsenheten-bygg i startbeskedet. När startbeskedet ges redan i bygglovet, det vill säga i enkla ärenden utan tekniskt samråd, ska kontrollplanen fastställas i beslutet om startbesked.

Kontrollplanens roll vid slutsamråd och slutbesked

På slutsamrådet ska man bland annat gå igenom hur kontrollplanen har följts. Kontrollplanen måste därför lämnas in till Myndighetsnämnden-bygg innan slutsamrådet eller tas med på slutsamrådet.

För att byggnadsnämnden ska kunna ge ett slutbesked måste byggherren bland annat visa att kontrollplanen har följts och att nödvändiga kontroller har utförts.

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2022-02-02