Kultur i förskola - skola

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälpa av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Kultur i skolan omfattar skapande verksamhet och estetiska lärprocesser som är en del i skolans kunskapsuppdrag. Den statliga satsningen Skapande skola syftar till att stärka arbetet med kultur i skolan.

 

Läroplanen och estetisk kompetens

Picassoinspirerad målning med tre ansikten i olika färger, röd bakgrund.

Skapande arbete och lek är väsentliga delar av det aktiva lärandet. Skolan ska stimulera elevers kreativitet, nyfikenhet och självförtroende. Elever ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmågan till eget skapande hör till detta.

Ur Lgr 11

Sidansvarig: Jeanette Borgström
Sidan uppdaterad 2023-01-10