Kommunala tillgänglighetsrådet (TGR)

TGR ett samverkansorgan till kommunen. TGR sammanträder minst 4 gånger per år. Sammankallande är TGR:s ordförande.

 

TGR:s uppgifter är följande:

  • Hålla sig underrättad om samhällsplanering och befintliga resurser avseende service med mera, till exempel färdtjänst, bostäder, arbete och sysselsättningsmöjligheter, hjälpmedelsservice, medicinsk rehabilitering, dagcenter, hemservice, förskoleverksamhet, utbildning, fritidsverksamhet.
  • Följa förändringar i efterfråga av samhällets service.
  • Samla in funktionsnedsattas synpunkter och erfarenheter.
  • Följa den allmänna utvecklingen (forskningsrön, nya resurser, nya intentioner).
  • Påtala önskemål och motivera resursförstärkning hos vederbörande huvudman
  • Ge ledande information om resurser till allmänheten och i synnerhet till de med funktionsnedsättning.
  • Vara interkommunal remissinstans t.ex. i planeringsfrågor och ritningsgranskning.

Representanter för tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet representeras av handikapporganisationer i Skurups kommun.
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande skall medverka vid tillgänglighetsådets ordinarie möten. Tillgänglighetsådet är ett referensorgan till kommunfullmäktige.

Tillgänglighetsrådet har en ritningsgranskningsgrupp / beredningsgrupp på tre personer. Denna grupp biträdes av personal från byggnadskontoret. Förutom ovan nyss nämnda personer skall TGR i speciella frågor kunna tillkalla personer från andra grupper.

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2022-05-16