Tillbyggnader och komplementbostadshus

Vad gäller för bygglov? 

 

Attefall

Från 2 juli 2014 behöver du inte längre bygglov för att bygga ett extra hus på tomten eller för att bygga till bostadshuset. Extrahuset, Attefall får inte vara större än 30 kvadratmeter och tillbyggnaden inte större än 15 kvadratmeter. Du måste dock göra en anmälan för det du vill bygga.

Det här gäller

 • Lagändringen gäller bara en- och tvåbostadshus och fritidshus.

 • Du måste göra en anmälan till Myndighetsenheten-bygg och få ett startbesked innan du börjar bygga.

 • Du behöver ett slutbesked innan du får börja använda din byggnation.

 • Extrabyggnaden, komplementbyggnaden får vara högst 30 kvadratmeter till ytan och nockhöjden högst 4 meter.

 • Du får bygga till bostadshuset med högst 15 kvadratmeter.

 • Du får bara göra en tillbyggnad vid ett tillfälle.

 • Du få bygga högst två takkupor utan att söka bygglov.

 • Du behöver inte bygglov för att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

 • En delning av ett hus i två lägenheter gäller endast för enbostadshus, inte för två- och flerbostadshus.

 • En fastighet kan vara undantagen från den nya lagändringen.

Då behöver du bygglov

Bygglov krävs om det för området finns en bevarandeplan eller stadsplan med q- eller K-märkta byggnader. Det gäller även riksintressen enligt länsstyrelsen såsom inom område med strandskydd landskapsbildskydd med mera. Kontakta oss gärna på Myndighetsenheten bygg för att få veta vad som gäller för din fastighet. Kartor för områden inom Skurups kommun hittar du under länkar.

 

Det här gäller för komplementbostadshus eller komplementbyggnader:

 • Du får sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader med en sammanlagd byggnadsarea som inte är större än 30 kvadratmeter, utvändigt mått utan bygglov.

 • Byggnaden kan antingen vara en bostad, komplementbostadshus eller ett förråd, garage eller motsvarande.

 • Om du ska använda byggnaden som en permanent bostad måste den uppfylla plan- och bygglagens krav på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga och kraven på bostadsutformning i Boverkets byggregler, BBR.

 • Den högsta höjden från mark till taknock får vara maximalt 4 meter. Byggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter, om inte grannen tillåter det.

Du måste göra en anmälan och ha fått ett startbesked innan du får börja bygga samt ett slutbesked för att ta byggnaden i bruk

 

Det här bifogar du till din anmälan

 

Nybyggnad av komplementbostadshus:

 • Enkel karta på kartan ska du rita in komplementbyggnaden och ange bredd och längd samt avstånd till fastighetsgränsen.

 • Planritning skala 1:100. På planritningen ska du till exempel rita in själva bostadsutformningen med dörrbredds mått samt tillgänglighet i våtutrymme.

 • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ritar du in komplementbyggnaden sedd från sidan. Om det finns fler fasader på komplementbyggnaden ska de också redovisas.

 • Konstruktionssektionsritning ritning skala 1:50/1:100. På ritningen ska det framgå en detaljerad beskrivning av konstruktionen, val av grundläggning dimensioneringar och val av material.

 • Ventilationsritning skala 1:100. På ritningen ska ventilationen redovisas, till exempel hur du ventilerar byggnaden enligt BBR kapitel 6. Energiberäkning. En redovisning av energianvändningen.

 • Vatten och avloppsritning skala 1:100. På ritningen ska vatten och avloppsledningars dragning redovisas.

Tillbyggnad:

 • Enkel karta på  kartan ska du rita in tillbyggnaden och ange bredd och längd samt avstånd till fastighetsgränsen 

 • Planritning skala 1:100. På planritningen ska du till exempel rita in väggtjocklekar och öppningar.

 • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ritar du in tillbyggnaden sedd från sidan. Om det finns fler fasader på tillbyggnaden ska de också redovisas.

 • Konstruktionssektionsritning ritning skala 1:50/1:100. På ritningen ska det framgå en detaljerad beskrivning av konstruktionen, val av grundläggning dimensioneringar och val av material.

Du kan behöva en kontrollansvarig. Hör alltid av dig till oss på bygglovsavdelningen innan du kontaktar en kontrollansvarig. Kartor beställs hos Skurups kommun Kart-och GIS avdelning. 

Sidansvarig: Erik Hübner
Sidan uppdaterad 2022-03-03