Sydvästra Skånes Vattenråd

Sydvästra Skånes Vattenråd innefattas av kommunerna Skurup, Trelleborg och Vellinge. Vattenrådet är ett gränsöverskridande forum för samverkan och samarbete kring vattenfrågor. Tillsammans arbetar man med minst 13 st olika åar/bäckar och dess avrinningsområden.

En frivillig vattenorganisation

Vattenrådet är en frivillig medlemsorganisation för kommuner, företag, markägare, myndigheter, organisationer och enskilda som har intresse i att vårda och använda sydvästra Skånes vattenmiljöer långsiktigt hållbart.

Vattenrådet är en ideell förening med en styrelse som sammanträder ca 4 till 6 gånger om året. Vattenrådet anordnar medlemsmöten och informationsträffar. Sedan 2015 har vi även ett gemensamt vattenkontrollprogram för våra gemensamma vatten.

Bongska naturmarken

Under sensommaren 2020 anlade vattenrådet tre våtmarker på Bongska naturmarken. Den större av våtmarkerna gjordes för att rena vattnet i Skivarpsån och de två mindre grund- och ytvattenförsedda dammarna hoppas vi ska fungera som lekplatser för groddjur i området.

 

I samband med detta lade vi märke till att det fanns en stor utvecklingspotential och ansökte därför om projektstöd inom lokalt ledd utveckling för en upprustning av området. Stödet beviljades i november 2020 och projektet syftar till att tillgängliggöra och informera om de ekosystemtjänster och biologiska värden som Bongska naturmarken har samt att bidra till att skapa en välkomnande tätortsnära rekreationsyta.

 

Vi kommer att ersätta trasiga stättor med självstängande grindar, inventera rosor och ta fram en skötselplan för dessa, ersätta ett trasigt bänkbord, placera ut fågel- och fladdermusholkar för olika arter samt sätta upp två informationsskyltar till allmänheten.

Sidansvarig: Lena Johansson
Sidan uppdaterad 2023-01-10