Strandskydd

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv, samt att bevara goda livsmiljöer på land och i vatten för växt- och djurlivet. Strandzonen är viktig och värdefull för många.

 

Friluftsliv och rekreation

Allmänhetens tillgång till stränderna är av stor betydelse för friluftsliv och rekreation. Övergången mellan land och vatten är även betydelsefull för en rad olika livsmiljöer som många arter är beroende av. Den strandnära zonen är också värdefull bland annat för skydd och övervintring. Strandskyddet gäller även ute i vattnet. Vissa bottnar kan exempelvis vara värdefulla miljöer som yngelplats för fisk mm.

Var gäller strandskyddet?

Vid hav, sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd. Skyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Vill du ha detaljerad information om strandskyddets utbredning i Skurup kan du kontakta antingen Myndighetsenheten miljö i kommunen eller länsstyrelsen i Skåne län. Strandskyddet plockas i vissa fall bort i samband med detaljplanearbete.

Frågor?

Kontakta myndighetsenheten miljö om du har frågor. Vi tar även emot klagomål. Tänk på att inte delge myndigheten information om dig själv om du önskar vara anonym. 

Sidansvarig: Webbmaster
Sidan uppdaterad 2022-06-09