Slamspridning

Varje år önskar olika verksamheter sprida avloppsslam som gödselmedel inom jordbruket. Med hänsyn till för lantbruket aktuella miljömål, Giftfri miljö samt Ingen övergödning, är det av stor vikt att spridningen utförs på ett korrekt sätt. Syftet med spridningen är att återföra näringen till marken. Med anledning av att avloppsslam är ett avfall finns det särskild lagstiftning som reglerar hur slammet får spridas samt vilken kvalité det minst ska ha. 

 

Vad kräver myndigheten?

För att sprida avloppslam i Skurups kommun och för att förhindra felaktig hantering av avloppsslam på åkermark med en negativ miljöbelastning som följd, ställer vi särskilda krav. Det innebär att vi önskar få in vissa handlingar till Myndighetsenheten – miljö som styrker att alla krav är uppfyllda samt att de som sprider ska vidta vissa försiktighetsmått. Myndighetsenheten - miljö har tillsyn över alla som bedriver verksamhet i kommunen och som kan påverka människors hälsa eller miljö negativt. Myndigheten tar ut en avgift för handläggningen motsvarande 950kr/h. Vid slamspridning är det oftast två verksamhetsutövare inblandade, leverantören och mottagaren.

Handlingar behöver skickas in i god tid

Senast fyra veckor innan planerad spridning vill vi att följande handlingar skickats in till Myndighetsenheten – miljö i Skurups kommun:

 • Beräknad spridningstidpunkt
 • Avloppsslammets ursprung och behandling
 • Om avloppsslammet blandats ut med annat material ska information ges om slammets sammansättning innan utblandning samt slammets sammansättning och beståndsdelar efter utblandning.
 • Lämplig giva med avseende på fosfor-, kväve-, och metallinnehåll
 • Aktuell giva samt beräkningar på hur denna har bestämts och vilket ämne som är begränsande.
 • Analysrapport för slammet avseende torrsubstans, totalfosfor, totalkväve, ammoniumkväve, pH, bly, kadmium, krom, zink, koppar, kvicksilver, nickel och salmonella
 • karta med utmärkt spridningsareal samt närliggande boende, öppet vatten, dricksvattentäkter och dräneringsbrunnar.
 • Uppgifter om planerat skyddsavstånd till närliggande boende, öppet vatten, dricksvattentäkter och dräneringsbrunnar.
 • Information om mottagare samt eventuell spridare med kontaktuppgifter
 • Markkartering av spridningsarealen inklusive karta. Analys ska ha skett av pH, torrsubstans, bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel och zink. Markkarteringen ska inte vara äldre än 5 år.
 • Skiftets/skiftenas P-AL klass
 • Förgående samt kommande gröda
 • Fastighetsägare om annan än jordbrukaren med kontaktuppgifter
 • Redogöra för lämpliga försiktighetsmått vid förrådsgödsling i syfte att motverka näringsläckage.

Vad händer sedan?

Därefter kommer Myndighetsenheten – miljö granska handlingarna samt platsens förutsättningar och skriva ett föreläggande om försiktighetsmått och eventuella skyddsåtgärder. Normalt omfattar dessa nedan listade punkter men kan även vara mer omfattande:

 • Att innan varje spridning i Skurups kommun säkerställa att spridningsarealen är lämplig och inte riskerar att överstiga gränsvärdena för halterna av bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel och zink i åkermark.
 • Uppkommer olägenhet från verksamheten åligger det verksamhetsutövaren att skyndsamt utreda orsaken och vidta åtgärder så att olägenheten upphör.
 • Spridning av avloppsslam får inte ske närmare vattentäkt än 50 meter. Särskild försiktighet ska iakttas om marken lutar mot täkten.
 • Spridning av avloppsslam får inte ske närmare bebyggelse än 50 meter om inte de boende skriftligen medgett kortare avstånd. Intill detaljplanelagt område ska ett skyddsavstånd om 100 meter hållas.
 • Spridning av avloppsslam får inte ske närmare öppet vatten än 20 meter. Särskild försiktighet ska iakttas om marken lutar mot vattnet.
 • Spridning under lördagar, söndagar, helgdagar och helgdagsaftnar ska så långt det är möjligt undvikas.
 • Slammet får inte mellanlagras längre tid än 48h innan spridning. Behöver slammet mellanlagras längre tid ska en ansökan om mellanlagring av avfall göras.
 • Att senast 48h innan spridning inkomma med spridningstidpunkt.

Senast två veckor efter spridningen önskar vi få in dokumentation som bekräftar på vilka arealer avloppsslammet spreds, samt mängden som lades på respektive areal. Vilka skyddsavstånd som hölls till närliggande boende, öppet vatten och dricksvattentäkter. Eventuell mellanlagring av avloppsslammet innan spridning med information om lagringstid och plats samt nedmyllningstiden efter spridning.

Särskilda krav

Vid spridning intill detaljplanelagt område krävs det enligt Skurups kommuns lokala föreskrifter att verksamheten gör en anmälan om slamspridning till myndigheten. För att anmälan ska anses vara komplett ska ovan listade dokument skickas med. Myndigheten gör sedan en bedömning om det krävs ett föreläggande om särskilda försiktighetsmått. 

Sidansvarig: Sara Bjerke
Sidan uppdaterad 2021-10-11