Offentlig livsmedelskontroll

I Skurups kommun är det Myndighetsnämnden för miljö och byggnad som är kontrollmyndighet. Till sin hjälp har de tjänstemän på Myndighetsenheten- miljö. Syftet med kontrollen är säkra livsmedel och att konsumenter inte ska bli lurade. Här hittar du information om hur kontrollen bedrivs och finansieras.

 

Livsmedelsanläggningen hos myndigheten

När myndigheten får in en anmälan om registrering kontrolleras att alla uppgifter finns med samt att det är behörig person som signerat. Myndigheten har två veckor på sig att handlägga ett registreringsärende. Om myndigheten inte handlagt registreringen under den tiden får verksamheten starta utan att den mottagit beslut om registrering.

Livsmedelskontrollen finansieras både genom anslag och med avgifter som tas ut av alla verksamhetsutövare som har en registrerad livsmedelsanläggning. Kommunen har rätt att ta ut avgifter för att täcka kommunens kostnader för prövning, registrering och offentlig kontroll. Alla som har en registrerad livsmedelsanläggning ska betala för den kontroll som utförs.
 

Myndighetsenheten miljö har en ny avgiftstaxa. För den kontroll som utförs tar vi ut timavgift efter prövning, registrering och offentlig kontroll. För att bestämma storlek på avgiften gör kontrollmyndigheten en riskklassning av de livsmedelsanläggningar som är verksamma i kommunen. Riskklassningen baseras på vilken typ av verksamhet företaget bedriver, livsmedelsverksamhetens storlek, konsumentgrupper och en erfarenhetsklassning. Den tar hänsyn till de hygieniska riskerna och till behovet av kontroll av märkning och annan information. I dagslägen sker avgiftsuttag i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende. Efter kontrollbesöket skickas en kontrollrapport eller ett beslut ut och en faktura skickas senare ut till verksamhetsutövaren. 

Beroende av hur många timmar riskklassningen motsvarar kommer myndigheten att göra kontroll med olika intervall. Under registreringstiden är verksamheten skyldig att hålla myndigheten uppdaterad om sin verksamhet. Skulle verksamheten byta kontaktuppgifter, inriktning eller omfattning ska detta meddelas myndigheten.

När en verksamhet ska upphöra är det viktigt att den behöriga personen fyller i en begäran om avregistrering. Detta för att myndigheten ska kunna upphäva registreringsbeslutet så att verksamhetens skyldighet att betala avgift upphör. Är det en mobil livsmedelsanläggning som avregistreras ska registreringsbeslutet bifogas begäran om avregistrering.  

Rådgivning

Kommunen har enligt förvaltningslagen en rådgivande roll. När det gäller livsmedelsverksamheter är det främst livsmedelsverket som tar fram vägledningar, godkänner branschriktlinjer och är rådgivande mot företag. Vid rådgivning kan vi inte berätta exakt hur ett lagkrav ska uppfyllas. Det beror på att det kan finnas flera sätt att uppfylla kraven på och då får vi inte begränsa verksamheten. Vi kan däremot ge förslag utifrån vår erfarenhet och ge exempel på hur andra har gjort. Det är verksamhetens skyldighet att ha tillräcklig kunskap, det är inte myndighetens skyldighet att utbilda verksamheten.

Myndighetens rättigheter och skyldigheter

Myndigheten har en skyldighet att vara tillgänglig, rådgivande och att bedriva kontroll. Klagomål ska handläggas skyndsamt liksom begäran av allmän handling. Vi har även en skyldighet att beivra brott vilket innebär att vi är skyldiga att vidta åtgärder när lagbrott misstänks. Det kan innebära att vi förelägger en verksamhet att vidta rättelse eller kanske förbjuder ett parti från att släppas ut på marknaden. Vid stora brister kan myndigheten bli tvungen att stänga hela verksamheten. För att kunna bedriva kontroll har myndigheten rätt till tillträde i alla lokaler och utrymmen som hör till livsmedelsverksamheten samt rätt att ta del av handlingar.

Avgifter

Livsmedelskontrollen ska finansieras genom avgift av dem som bedriver livsmedelsverksamhet. Vi tar därför ut avgift för vår kontroll samt för anmälan om registrering. Hur vi ska ta ut avgiften styrs genom både svenskt och europeiskt regelverk. Upptäcks brister i samband med en ordinarie kontroll eller det inkommer ett befogat klagomål så tar vi ut en extra avgift för att täcka kostnaderna för ytterligare kontroller som inte var planerade. Vi får inte ta ut avgift för handläggning av obefogade klagomål eller tid som resulterar i ett straff, exempelvis när vi gör en åtalsanmälan eller fattar beslut om sanktionsavgift.

Den ordinarie kontrollen finansieras genom årsavgifter. Hur stor årsavgift varje livsmedelsanläggning ska ha räknas fram utifrån livsmedelsverkets modell. Myndigheten fattar sedan ett beslut som delges verksamheten. En ny verksamhet betalar full avgift för det år denna registreras, detta oavsett om de registrerar sig i januari eller december. Därefter ska årsavgiften betalas med fullt belopp av alla livsmedelsverksamheter som är registrerade 1 januari. Skulle verksamheten upphöra får myndigheten enligt lag inte betala tillbaka hela eller delar av avgiften. Inom en treårsperiod ska varje livsmedelsverksamhet fått kontroll motsvarande avgiften.

Sanktionsavgift

För att få bedriva livsmedelsverksamhet ska en anmälan om registrering lämnas in till kontrollmyndigheten senast 14 dagar innan start. I Skurups kommun är det Myndighetsnämnden för miljö- och byggnad som är kontrollmyndighet. Startar verksamheten utan att anmälan om registrering lämnats in är kontrollmyndigheten skyldig att fatta beslut om en sanktionsavgift.

Storleken på avgiften bestäms av verksamhetens årsomsättning eller om denna saknas en uppskattning av densamma. Sanktionsavgiften ska motsvara 1% av omsättningen men minst vara 5000kr och max 75 000kr. Byter en verksamhet ägare eller bolagsform utan att anmäla detta ska en avgift motsvarande 0,5% av årsomsättningen beslutas. Den ska minst vara 2500kr och max 40 000kr. Kommunala eller statliga verksamheter får en fast sanktionsavgift om 40 000kr. Vid beräkning av årsomsättning tas ingen hänsyn till hur stor del av omsättningen som hör till själva livsmedelshanteringen utan sanktionsavgiften beräknas på hela bolagets omsättning.  

 

Sidansvarig: Sara Bjerke
Sidan uppdaterad 2022-06-09