Myndighetsnämnd för individ och familjeomsorg

Skurups kommun har två myndighetsnämnder. De har ansvar för tillsyn, tillstånd, myndighetsutövning mot enskild. De har även anmälningsskyldighet, ansökningsförfarande och uppgiftsskyldighet enligt lagstiftning och andra författningar.

 

 1. Alkohollag
 2. Begravningslag
 3. Brottsbalk
 4. Förordning om kommunal vuxenutbildning
 5. Förvaltningslag
 6. Föräldrabalk
 7. Grundskoleförordning
 8. Gymnasiesärskoleförordning
 9. Körkortsförordning
 10. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
 11. Lag om allmänna barnbidrag
 12. Lag om anordnande av visst automatspel
 13. Lag om blodundersökning
 14. Lag om bostadsanpassningsbidrag
 15. Lag om färdtjänst
 16. Lag om mottagande av asylsökande m.fl.
 17. Lag om riksfärdtjänst
 18. Lag om råd och stöd till vissa funktionshindrade
 19. Lag om underhållsstöd
 20. Lag om unga lagöverträdare
 21. Lag om vård av missbrukare i vissa fall
 22. Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
 23. Namnlag
 24. Passförordning
 25. Sekretessförordning
 26. Sekretesslag
 27. Skollag
 28. Smittskyddslag
 29. Socialstyrelsens författningssamling
 30. Socialtjänstförordning
 31. Socialtjänstlag
 32. Tobakslag
 33. Utlänningslag
 34. Vapenlag
 35. Äktenskapsbalk
Sidan uppdaterad 2021-08-16