Murar och plank

Här finns information om murar, plank, materialval och bygglov.

 

Murar

Murar är en konstruktion av sten, tegel, betong eller liknande med en höjd över 0,5 meter över lägsta marknivå.

Plank

Plank är inhägnader som är högre än ett normalt staket. Det har ingen betydelse av vilket material planket är gjort, utan det är främst konstruktionen och utseendet som avgör om en inhägnad räknas som ett staket, ett plank eller en mur. Murar och plank ska även ha en form och en färg som är estetiskt tilltalande och passar de omgivande byggnaderna så att det blir ett bra helhetsintryck. De kan även vara reglerade i den detaljplan som gäller för fastigheten. Mur och plank ska i sin helhet, inklusive grundläggning, placeras inom din egen fastighet. 

Materialval

Oavsett funktion är en mur eller ett plank ett komplement till den befintliga byggnaden på fastigheten och ska komponeras i samstämmighet med denna. Det material som bäst överensstämmer med huvudbyggnaden får råda i valet av mur eller plank. Träplank ska utföras varierat med snickerier anpassade till platsen och byggnaden. Den fina sidan ska alltid vändas utåt och mot granne, gata eller allmän plats. Plank kan gärna målas eller uppföras i träslag som harmonierar med huvudbyggnaden. En mur ska materialmässigt knyta an till markbeläggning eller fasad. Murens stil ska anpassas till huvudbyggnadens stil. En mur får inte uppföras så tät att den förhindrar att dagvatten kan tas om hand på ett korrekt sätt.

Sikt

Sikt vid utfarter och gatukorsningar säkras genom att murar och plank inte får ha högre höjd än 80 centimeter. Detsamma gäller för häckar. Sikt triangel ska sträcka sig 2,5 meter från hörnet vid utfarter och 10 meter vid gatukorsningar, se broschyr klipp häcken under länkar.

Då ska du söka bygglov

Inom område med detaljplan- och sammanhållen bebyggelse krävs oftast bygglov för mur och plank. Om du placerar plank och murar på prickad mark, det vill säga mark som inte får bebyggas inom planlagt område kan detta komma att prövas som en mindre avvikelse mot detaljplan. Hör gärna av dig till oss, för information om vad som gäller för din fastighet. Tänk på att det även finns detaljplaner som förbjuder uppförande av mur och plank vilket betyder att du inte får uppföra dem alls. Utanför område med detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du uppföra mur eller plank utan bygglov i omedelbar anslutning till bostadshuset.  Observera att du kan behöva andra tillstånd än bygglov, exempelvis från Trafikverket, om det är i närheten av allmän väg. Höjden på mur och plank mäts alltid från sidan med lägst marknivå. Vid placering av mur och plank nära tomtgräns ska dina grannar höras i samband med bygglovsprövningen.

Då behöver du inte söka bygglov

Normalt sett krävs det inte bygglov för att uppföra nätstängsel, staket eller grindar. Mur och plank kring uteplats på fastigheter med en- och två bostadshus inom område med detaljplan och sammanhållen bebyggelse är också bygglovsbefriade. Mur eller plank får i det fallet ha en höjd av max 1,8 meter och en placering max 3,6 meter ut från bostadshusets fasadliv samt minst 4,5 meter från fastighetsgräns. Om du vill uppföra mur eller plank närmare än 4,5 meter från grannens fastighetsgräns krävs grannens medgivande. Får du inget medgivande från grannen måste du söka bygglov.

Så här ansöker du om bygglov

Använd blanketten för ansökan om bygglov för mur eller plank.

Detta ska ingå i din ansökan:

  • Situationsplan

  • Ritning av mur eller plank samt sektion med beskrivning av material och kulör.

  • Markerade höjder

  • ritningen som ska visa utseende och placering på fastigheten

Tänk på att åtgärden inte får påbörjas innan startbesked meddelats av Myndighetsenheten-bygg.

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2022-02-02