Marklov

Information om marklov och ansökan.

 

När behövs marklov inom detaljplanerat område?

Inom ett område med detaljplan behöver du oftast marklov för att schakta eller fylla ut marken på ett sätt som avsevärt ändrar markens höjdläge. Detta gäller både för tomter och för allmänna platser. Det går inte att säga exakt vad en avsevärd ändring är, men många kommuner bedömer att gränsen går vid en halv meter. Kontakta Myndighetsenheten-bygg  i din kommun om du vill veta vad som gäller för din fastighet.

Du behöver marklov för att till exempel anlägga en park, bygga upp skyddsvallar eller plana ut mark för en bollplan. Du behöver marklov oavsett vem som utför åtgärden. När du utför åtgärden ska du noga följa alla bestämmelser som finns i marklovet och de tillhörande ritningarna.

Kommunen kan minska eller utöka marklovsplikten

Kommunen kan besluta om minskad eller utökad marklovsplikt. Det framgår i så fall av detaljplanen för det aktuella området.

  • Utökad marklovsplikt betyder att du behöver marklov även för att fälla träd och plantera skog. Det gäller till exempel när kommunen vill skydda enstaka träd eller grupper av träd som utgör värdefulla inslag i den bebyggda miljön. Du behöver dock inte marklov för att till exempel plantera fruktträd på en villatomt.
  • Minskad marklovsplikt betyder att du inte behöver marklov för att schakta eller fylla ut mark. Den minskade marklovsplikten kan gälla för antingen hela planområdet, eller för delar av det.

När behövs inte marklov inom detaljplanerat område

Om detaljplanen anger att markytan har ett visst höjdläge behöver du inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivå som står i detaljplanen. Du behöver inte heller marklov för att schakta och fylla ut mark i samband med en byggåtgärd som kräver bygglov, eftersom byggnadsnämnden i så fall prövar eventuella förändringar av marknivån när du söker bygglov.

Du måste följa den markhöjd som står i bygglovshandlingarna, annars kan till exempel byggnadshöjden påverkas så att byggnaden blir olovlig.

Ansök om marklov hos kommunen

Du ansöker om marklov hos Myndighetsenheten-bygg i kommunen.

Följande handlingar måste du normalt bifoga ansökan om marklov:

  • Blankett för ansökan om marklov.

  • Situationsplan i skala 1:500. Vid arbeten inom större område kan annan skala väljas.

  • Markplaneringsritning med höjdsättning.

  • Kontrollplan

Lämpligt kartunderlag beställs hos Skurups kommun Kart-och GIS avdelning:

Tel: 0411-53 60 29 kart-och-gis@skurup.se

Prövning

Du har rätt att få din ansökan prövad, även om du inte behöver marklov för din åtgärd. På så sätt kan du till exempel få ett skriftligt bevis på att åtgärden är förenlig med plan- och bygglagen. Ditt marklov upphör att gälla om du inte har påbörjat arbetet inom två år eller färdigställt arbetet inom fem år efter att beslutet om marklov har vunnit laga kraft

Sidansvarig: Erik Hübner
Sidan uppdaterad 2021-08-12