Kontrollansvarig - vad är det?

Kontrollansvarig är ett begrepp som infördes i plan- och bygglagen 2011 och ersatte begreppet kvalitetsansvarig som fanns i den äldre plan- och bygglagen. Den kontrollansvarige har utökade arbetsuppgifter jämfört med den kvalitetsansvarige, vilket ställer högre krav på kompetensen.

 

När behövs det en kontrollansvarig?

Vid många byggnads-, rivnings- och markåtgärder ska det finnas en eller flera kontrollansvariga som bistår byggherren när åtgärderna genomförs. Det finns dock undantag från när en kontrollansvarig behövs.

Kontrollansvariga måste vara certifierade. Myndighetsenheten-bygg ska i bygglovsbeslutet ange om det ska finnas någon kontrollansvarig och i så fall vem eller vilka som är kontrollansvariga.;

När behövs det inte någon kontrollansvarig?

Det krävs ingen kontrollansvarig vid vissa enklare åtgärder, det vill säga i relativt okomplicerade ärenden, där byggherren bedöms kunna uppfylla sitt ansvar utan stöd av en kontrollansvarig. De åtgärder som avses är:

 • åtgärder som inte kräver lov eller anmälan

 • små ändringar av en- eller två-bostadshus

 • små ändringar av andra byggnader än en- eller två-bostadshus

 • åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader

 • att flytta en eller flera enkla byggnader

 • byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte är en särskilt värdefull byggnad

 • åtgärder avseende skyltar eller ljusanordningar

 • åtgärder som kräver rivningslov på grund av utökad lov plikt i detaljplan eller områdesbestämmelser, och

 • åtgärder som kräver marklov, om åtgärden är liten

Det behövs inte heller någon kontrollansvarig för att:

 • anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser, om anläggningen är liten och endast avsedd för en fastighets behov

 • anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra bygglovspliktiga vindkraftverk, om vindturbinens diameter är mindre än tre meter

 • anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra murar och plank

 • anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra parkeringsplatser utomhus, om anläggningen är liten

 • anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra begravningsplatser, om anläggningen är liten

 • anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra transformatorstationer

Myndighetsenheten-bygg kan dock besluta att kontrollansvarig krävs även för ovan nämnda åtgärder, utom för åtgärder som inte kräver lov eller anmälan. I plan- och bygglagen definieras ändring av en byggnad som en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.

I begreppet ändring ingår även tillbyggnad  och ombyggnad. Myndighetsenheten-bygg bedömning av om kontrollansvarig ska krävas får inte överklagas.

En kontrollansvarig ska vara certifierad

Den kontrollansvarige ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften. En kontrollansvarig måste kunna styrka detta genom att vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. Boverket har gett ut föreskrifter och allmänna råd om kraven för att kunna bli certifierad kontrollansvarig, KA4 och KA5.

Certifieringen är en så kallad personcertifiering, vilket innebär att endast den person som är certifierad får utföra de uppgifter som en kontrollansvarig ska utföra.

Den kontrollansvariges roll

Den kontrollansvarige ska tillsammans med byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan för den aktuella åtgärden. Vid rivningsåtgärder ska den kontrollansvarige hjälpa till med inventeringen av både farligt avfall och annat avfall. Det är visserligen byggherrens ansvar att se till att kraven i PBL uppfylls och att kontroller görs i tillräcklig omfattning, men den kontrollansvarige ska se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs.

Om det görs några avvikelser från föreskrifter eller villkor som Myndighetsenheten-bygg har meddelat ska den kontrollansvarige underrätta byggherren och vid behov meddela Myndighetsenheten-bygg.

Den kontrollansvarige ska närvara vid:

 • tekniska samråd

 • besiktningar och andra kontroller

 • byggnadsnämndens arbetsplatsbesök

Den kontrollansvarige ska dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet. Kontrollansvarig ska också avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbeskedet.

Det finns inget krav i lagen på att den kontrollansvarige måste delta på slutsamrådet. Men eftersom kallelse till slutsamrådet ska skickas till den kontrollansvarige och den kontrollansvarige har en viktig roll vid genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder bör kontrollansvarige ha ett intresse av att delta.

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2022-06-09