Förhandsbesked

Inom detaljplanelagda områden finns klara besked om hur man får bygga. Utanför område med detaljplan och sammanhållen bebyggelse finns inga bindande besked.

 

Lämplighetsprövning

Enligt plan- och bygglagen, PBL ska mark som bebyggs vara lämplig för ändamålet. Utanför område med detaljplan och sammanhållen bebyggelse prövar man detta genom ett förhandsbesked. Ett förhandsbesked är bindande vid senare bygglovsprövning.

Handlingar

Förhandsbesked kan sökas på enklare handlingar än vad som fordras i en ansökan om bygglov. Syftet är att sökanden ska få ett första besked om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen, utan att behöva projektera hela huset. 


Till ansökan om förhandsbesked bifogas:

  • Enklare karta med den tilltänkta byggnaden inritad.

  • Kortare beskrivning av projektet t.ex. enbostadshus med tillhörande garage.

Många aspekter och myndigheter som berörs

Vid en lokaliseringsprövning utanför område med detaljplan är det flera aspekter som vi måste ta hänsyn till. Det är viktigt att det nybyggda huset passar in i den miljö och den bebyggelse som redan finns på platsen. Det måste även finnas möjlighet att ordna vatten och avlopp. Vad som gäller som riktlinjer i översiktsplan fördjupad översiktsplan, fornminnen, avstånd till vägar, elledningar med mera är saker som också vägs in.

Berörda grannar och myndigheter skall höras, till exempel Myndighetsenheten-miljö , Länsstyrelsen, avseende fornminne, Trafikverket, EON med flera. Detta sköts av Myndighetsenheten-bygg.

Sidansvarig: Erik Hübner
Sidan uppdaterad 2021-08-12