Familjehem och kontaktfamilj

Alla barn har rätt att vara barn – även om deras föräldrar inte orkar! Att barn inte får den trygghet och stöd de behöver från sina föräldrar kan bero på olika saker. Det kan vara fysiska, psykiska eller sociala problem som gör att barns behov inte tillgodoses. Det finns också barn med särskilda behov vars föräldrar behöver extra stöd.

 

Skillnaden familjehem - kontaktfamilj

Uppdraget som kontaktfamilj innebär att du tar emot ett barn i ditt hem en eller ett par helger i månaden medan man som familjehem tar emot ett barn på heltid. Den information som följer nedan gäller både familjehem och kontaktfamilj.

Vem kan bli familjehem?

Det finns inte några formella krav för att bli familjehem. Barn är olika och vi behöver därför familjehem som ser olika ut. När vi letar efter familjehem söker vi familjer som stämmer så väl överens som möjligt med barnets behov. För familjehemmet är det också viktigt att barnet passar in i familjen, ni ska ju leva tillsammans och trivas med varandra.

Det har stor betydelse att ni är trygga och stabila vuxna som gillar barn och ungdomar. Det är också viktigt att alla i familjen är överens om att man vill ta emot en person till. Att bli familjehem påverkar alla i familjen! Ni kan bo på landet eller i stan, arbeta heltid eller deltid eller vara hemarbetande. De yttre faktorerna är inte det viktigaste då vi behöver familjer som lever på olika sätt.

Hur blir man familjehem?

När ett barn placeras i familjehem har Socialtjänsten ett stort ansvar för att barnet får den dagliga omvårdnad och omsorg det behöver. När en familj anmäler sitt intresse för att bli familjehem, så kommer vi överens om en tid för hembesök.

Visar det sig att både familjen och vi är intresserade av ett samarbete så inleds en familjehemsutredning. I Skurup använder vi en strukturerad djupintervju som bland annat tar upp personliga förhållanden, relationer och attityder. Vi gör dessutom kontroller i polis- och socialregister. Utredningen är bland annat till för att vi tillsammans med er skall kunna se vilket barn som kan passa in i er familj. Vi lägger ner mycket arbete på att hitta rätt familj till rätt barn.

Delat ansvar, som familjehem lämnas ni aldrig ensamma. Ert uppdrag bygger på ett nära samarbete med socialtjänstens handläggare. Vi har regelbunden kontakt i form av möten och telefonsamtal och ni är alltid välkomna att höra av er både om stora och små frågor. Vid behov finns extern handledning att tillgå.

Som familjehem har ni även en skyldighet att stötta barnets kontakt med föräldrar och släktingar. Hos de biologiska föräldrarna väcks ofta känslor av ilska och sorg när barnet måste flytta. Även för barnet innebär det en stor omställning och förlust. Det bästa för barnet är därför att familjehem och de biologiska föräldrarna kan samarbeta.

Ekonomi

Skurups kommun följer Sveriges Kommuner & Landstings rekommendationer när det gäller ersättningar till familjehem. Det utgår en arvodesdel som är beskattningsbar och en omkostnadsdel som inte beskattas. Arvodet är en ersättning för det uppdrag ni utför och omkostnadsersättningen skall täcka de kostnader ni har för barnet som till exempel mat, del i bostad, kläder och resor.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Hund och katt sover tillsammans på en vit matta.

Hund och katt vilar tillsammans på vit matta.

Sidansvarig: Britt-Marie Ekroth
Sidan uppdaterad 2021-12-28