Enskilt dricksvatten

Med enskilt dricksvatten menas vatten som är avsett att konsumeras som inte produceras av stat eller kommun. Det är fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren som är ansvarig för att vattnet håller god kvalité.

 

Enskild brunn

Ägare till fastigheter som är belägna på landsbygden har inte alltid möjlighet att ansluta fastigheten till det kommunala vattennätet. Vattenbehovet tillgodoses då genom en enskild vattentäkt som antingen kan vara grävd eller djupborrad. Ägaren ansvarar för att vattnet är av god kvalitet.

Att tänka på är att grävda brunnar kan förorenas av ytvatten från exempelvis gödselhantering vilket ger upphov till förhöjd bakteriehalt. Det är därför viktigt att kontroll av vattenkvalitet sker även för enskilda vattentäkter.

 

Provtagning och analys av vatten

De hushåll som har egen brunn bör regelbundet analysera sitt dricksvatten, gärna vart tredje år. Tänk på att det laboratorium som anlitas ska vara ackrediterat för dricksvattenanalyser.  Kommunen kan under rådande omständigheter inte tillhandahålla någon service i samband med provtagning av enskilda brunnar. 

Gemensamma vattentäkter för mer än 50 personer eller som har en kommersiell verksamhet ansluten omfattas av dricksvattenföreskrifterna, vilket innebär krav bl a på provtagning. Du kan läsa mer om detta på Livsmedelsverkets hemsida.

 

Radon

Radon kan vara ett problem i vatten från djupborrade brunnar. Analys av radon kan beställas via brunnsvattenportalen. På Statens Strålskyddsinstituts hemsida kan du hämta rapporten "Radon i vatten" och läsa mer.

 

Sidansvarig: Sara Bjerke
Sidan uppdaterad 2022-09-05