Eldning

Information om eldningsförbud:

 • Just nu finns stark avrådan för att göra upp eld i skog och mark,
  dock råder inget eldningsförbud i Skurups kommun.

Var mycket försiktig vid grillning och eldning i följande kommuner:

 • Skurup
 • Trelleborg
 • Vellinge

Det finns vissa regler man måste följa då man eldar. I kommunen lokala föreskrifter finns särskilda regler för vissa tider och platser. Är det torrt i marken kan det även utfärdas lokala eldningsförbud. På denna sida hittar du information om gällande regler samt tips på vad som är bra att tänka på när du eldar.

 

Var mycket försiktig vid grillning och eldning

Det är just nu väldigt torrt i skog och mark. Vi avråder därför starkt för att göra upp eld i skog och mark.

Använd fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning exempelvis kommunens iordningsställda grillplatser.

Om du grillar på egen tomt bör du göra det med en grill på ben eller stativ. Placera grillen på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material.

Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden.

Brandrisk

Räddningstjänsten önskar att kommuninvånare tar del av information från krisinformation.se samt vädervarningar från SMHI. En varning från SMHI kan se ut enligt följande https://www.smhi.se/vader/varningar-och-brandrisk/varningar-och-meddelanden/brandrisk 

Om det råder eldningsförbud eller avrådan från eldning kommer detta framgå här på skurup.se, krisinformation.se eller Länsstyrelsen Skånes hemsida.

Vid torrt väder och vid stark vind är det olämpligt att elda. När det föreligger risk för bränder i skog och mark är det extra viktigt att vara uppmärksam på var och hur man kan göra upp eld och man ska även vara försiktig med t.ex. cigarrettfimpar. Det är kommunen (räddningstjänsten) eller länsstyrelsen som beslutar om eldningsförbud utomhus. SMHI fastställer dagligen ett brandriskvärde för att bedöma hur stor risken är för eldning i skog och mark.

Eldning utomhus

Vid eldning finns alltid en risk för störningar i omgivningen, särskilt i tätbebyggda områden. Olika människor har olika känslighet, vanor och behov. Eldning bör alltid ske på ett sådant sätt att störningarna minimeras så långt det är möjligt. Att själv elda trädgårdsavfall är olämpligt av miljö- och hälsoskäl. Förbränningen är ofta dålig vid enskild eldning av trädgårdsavfall. Hälsoriskerna har uppmärksammats allt mer de senaste åren, och kommunen har fått ta emot mängder av klagomål.

Ämnen som bildas vid förbränningen smutsar ner och luktar illa. Allvarligare på sikt är att de också ökar risken för bl.a. astma och lungcancer. Problemen och riskerna är störst vid eldning av fuktigt avfall som mossa, löv, gräs och våta grenar. Vi rekommenderar dig som har möjlighet att kompostera trädgårdsavfallet. Kommunen erbjuder också flera andra alternativ för att bli av med avfallet.

Eldning på tomt - risbränning

Ingen risbränning får ske om det är eldningsförbud utfärdat. Ring Räddningstjänsten så får du veta mera. Anmälningsskyldighet till Räddningstjänsten föreligger inte. Det finns lokala hälsoskyddsföreskrifter som reglerar och ibland förbjuder risbränning inom detaljplanelagt område. Kontakta din kommuns miljö- och byggnadskontor för att få veta hur det är just där du bor. Innan du eldar är det bra att tänka på följande:

 • Med "ris" menas vanligt trädgårdsavfall (gräs, kvistar och grenar)
 • Sopor får inte eldas upp!
 • Säker eldning sker i ex en plåttunna
 • Välj eldningsplatsen med omsorg. Rensa runt om och förebygg brandspridning.
 • Det blir mycket rök av våta löv och annat trädgårdsavfall. Detta kan irritera grannarna.
 • Håll ett öga på vindriktningen. Avbryt eldningen om vind ligger mot allmän väg eller annan bebyggelse.
 • Ha en kratta tillgänglig, den är bra för att jämna ut och begränsa eldens framfart.
 • Ha vatten tillgängligt, exempelvis genom att dra fram trädgårdsslangen och ha ett par fyllda hinkar till hands.
 • Använd grova handskar och spade för att säkert kunna jobba med riset.

När du eldat klart är det viktigt att släcka ordentligt. En metod som brukar fungera bra är att låta brasan brinna ner till en glödhög som sedan krattas ut. Dränk glöden i vatten så att det släkt ordentligt.

Bål och större bränning

Observera att ingen eldning får ske om det är eldningsförbud utfärdat. Kontakta Räddningstjänsten om du är osäker.

Före bränning bör Polisen kontaktas eftersom det kan krävas tillstånd, särskilt om det gäller offentliga platser som ligger inom detaljplanelagt område. Det kan även krävas dispens från kommunens miljö och byggnadskontor. Polisen kan i tillståndet komma med kompletterande villkor utöver de säkerhetsåtgärder som Räddningstjänsten anser skäliga utifrån ordningslagen.

Kraftig rökutveckling kan vara en avsevärd olägenhet för hälsa och miljö. Dessa bränningar kan förbjudas av miljöinspektör. I bål får ej förekomma sopor, målat eller impregnerat trä. Frågor om vad som kan eldas besvaras av aktuell kommuns miljöenhet. Bränning ska alltid ske under kontroll. Elden ska hållas under bevakning tills den är släckt. Var observant på risk med gnistregn som sprids med vinden. Vid ändringar i vindstyrka och vindriktning, som medför ökad brandrisk, så ska bränningen avbrytas. Utrustningen för brandsläckning ska hållas lätt tillgänglig.

Brasan ska bevakas tills elden är släckt och risken för brandspridning upphört. Vid blåst är risken särskilt stor för återantändning av rester som inte brunnit ut helt. I större askhögar ska vattenbegjutning varvas med omrörning eller täckning med jord/sand. Efterkontroll ska göras ett par timmar efter det att bränningen avslutats.

Frågor

Om du har klagomål eller önskar ansöka om dispens angående eldning är du välkommen att kontakta miljöenheten. Frågor om eldningsförbud och brandsäkerhet besvaras av räddningstjänsten. Information om brandrisk och eldningsförbud går även att hitta på länsstyrelsen Skånes samt MSBs hemsida.

Sidansvarig: Sara Bjerke
Sidan uppdaterad 2023-06-02