Coronavirus Covid-19

Uppdaterad information med anledning av förlängning av de skärpta allmänna råden och publiktak på 8 personer i Skåne för att stoppa smittspridningen 2020-11-25

Skärpta allmänna råd för att stoppa smittspridningen

Smittspridningen i Skåne är nu av en sådan omfattning att Folkhälsomyndigheten i samråd med Region Skånes smittskyddsläkare bedömer det som nödvändigt att börja tillämpa lokala allmänna råd. Denna bedömning baserar myndigheten i huvudsak på att utvecklingen i Skåne nu går väldigt fort med snabb ökning av antalet fall i alla delar av regionen. Dessutom börjar antalet intagna i sjukvården att öka och utbredningar på särskilda boenden för äldre med smittspridning har dubblerats i regionen under de senaste veckorna.
Resurser för provtagning och smittspårning börjar bli hårt belastade och man kan tvingas till prioriteringar inom snar framtid.
 

Vad innebär de skärpta allmänna råden?

 
 • Alla bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där det är risk för trängsel som till exempel butiker och köpcentrum. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Alla bör undvika att umgås med andra personer än de som man bor med eller träffar varje dag.
 • Alla bör undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Resor som inte går att undvika till exempel resor till jobb, skola eller vårdbesök kan alltid genomföras
 • Alla över 15 år avråds från all sorts idrottsverksamhet. Undantag görs endast för yrkesidrottare och elever på idrottsgymnasier.
 • Alla verksamheter bör vidta åtgärder för att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ.
 • Arbetsgivare bör ge förutsättningar och uppmana att arbeta hemifrån när det är möjligt. Tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten bör undvikas.

Detta beslut gäller till och med 2020-12-13. Beslutet kan komma att förlängas.

Länsstyrelsen beslutar om fortsatt publiktak på 50 personer i Skåne

 
I dag har Länsstyrelsen Skåne beslutat att hålla fast vid ett publiktak på 50 personer i Skåne för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Länsstyrelsen beslut gäller till och med 2020-11-30 och kan förlängas eller förkortas utifrån utvecklingen av smittspridningen.
 
 
 • Håll i och håll ut, det går över
 • Håll avstånd både inomhus och utomhus
 • Tvätta händerna
 • Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara känner dig lite krasslig

Folkhälsomyndighetens rekommendation är att alla med symtom även lindriga, så som snuva, halsont, hosta, andfåddhet, andningsbesvär, nedsatt lukt/smaksinne, feber, muskelvärk och ledvärk, huvudvärk, extrem trötthet samt akuta mag- och tarmbesvär såsom kräkningar och diarré ska avstå sociala kontakter. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Observera att du som är äldre kan ha ospecifika symtom såsom gastrointestinala (mag- och tarm) besvär, uttalad trötthet, nedsatt allmäntillstånd, aptitlöshet och förvirring.

De rekommenderade kriterierna för bedömning av smittfrihet är att man har en klinisk förbättring med feberfrihet i minst två dygn och att det gått minst sju dagar sedan symtomen började.

Därtill rekommenderar Folkhälsomyndigheten att fortsätta arbeta på distans för att minska risken för ökad smittspridning även under hösten.

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd


Provtagning för covid-19 i Skåne

Du som bor i Skurups kommun och övriga Skåne kan nu testa dig för covid-19 om du har symtom. Logga in i e-tjänsterna på 1177.se och beställ ett test för att testa dig hemma. Du kan också boka ett antikroppstest när du varit frisk i minst 14 dagar. När du besöker vården utförs tester efter en medicinsk bedömning.

Information om självtest - 1177.se
 

Information om besök på särskilt boende under Covid-19-pandemi

Regeringen har meddelat att det besöksförbud som sedan i mars gällt på kommunens särskilda boende kommer att upphöra från och med 1 oktober. Det innebär att besök på särskilt boende nu är möjligt. 

Covid-19-pandemin pågår och Skurup ligger för närvarande högt vad gäller antalet covid-19-fall i förhållande till antal invånare även om det v 39 gick ner i antalet nya fall. Det är mycket angeläget att besöken kan ske på ett säkert sätt och utan risk för att sprida smitta på boendet. Nedanstående åtgärder har vidtagits för att du och din närstående ska kunna träffas på ett säkert sätt.

Besöksrum

På boendet finns ett besöksrum iordningsställt där du kan träffa din närstående under säkra förhållanden. Rummet är möblerat på ett sätt som underlättar för dig och din närstående att hålla ett säkert avstånd. Ytor i rummet kommer att desinficeras mellan varje besök. Där finns också möjligheter att desinficera händerna innan och under besöket.

Besöksvärd

För att underlätta för dig och din närstående under besöket kommer det att finnas en besöksvärd tillgänglig. Besöksvärden tar emot dig och din närstående för att hjälpa er tillrätta så att besöket kan ske på ett säkert sätt. Besöksvärden ger information och genomför också symtomkontroll innan besöket. Besöksvärden kan nås under hela besöket så att ni kan få hjälp med förtäring, handdesinfektion, svar på frågor etc.

Bokning

För att undvika trängsel kommer vi också att tillämpa tidsbokning för besöken. Du är välkommen att kontakta personalen på boendet för att boka tid. Besök kan bokas dagligen mellan klockan 12 och klockan 17. I samband med bokning får du också information om rutiner och symtomkontroll.

Symtomkontroll och förhållningsregler

I samband med bokning av tid för besök kommer du att tillfrågas om symtom som kan tyda på Covid-19. Om du uppvisar något av dessa symtom ska du avstå från besöket. I anslutning till besöket kommer besöksvärden åter att fråga dig om du uppvisar något av symtomen.

Om du har något av nedanstående symtom ska du inte genomföra besöket:

 • feber
 • hosta
 • andningspåverkan/andfåddhet/andningsbesvär
 • snuva, nästäppa
 • halsont
 • huvudvärk
 • orolig mage eller diarré
 • illamående och/eller kräkningar
 • muskelvärk och ledvärk
 • nedsatt eller bortfall av smak- och eller luktsinne
 • aptitlöshet
 • extrem trötthet

Andra förhållningsregler som är viktig att följa är att:

 • ni håller ett avstånd på 1,5 till 2 meter till varandra och till personal under hela besöket, alternativt att besöket sker med besöksskärm
 • du tvättar händerna med tvål och vatten och/eller desinficerar dina händer innan besöket.
 • all praktisk hjälp utförs av besöksvärden, såsom hjälp in och ut ur besöksrummet, hjälp med mat och dryck etcetera.
 • endast butiksförpackad mat/fika får förtäras under besöket och att besöksvärden öppnar och serverar

Så här arbetar Skurups kommun

Skurups kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller hanteringen av coronavirus covid-19. Skurups kommun följer händelseutvecklingen och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt. Alla våra verksamheter har rutiner för hur man ska hantera en eventuell smitta.

Följande BiS (Beslut i Stort) anger mål och inriktning för Skurups kommun:

 • Följa nationella riktlinjer från myndigheter
 • Förhindra smittspridning
 • Upprätthålla samhällsviktiga verksamheter

Dessa tre punkter driver och genomsyrar vårt arbete i kommunen.

Skurups kommun följer händelseutvecklingen och analyserar hur en eventuell smittspridning kan påverka våra verksamheter. Vi arbetar med att säkerställa driften för våra samhällsviktiga verksamheter. Detta utifrån ett scenario att vi får ett större bortfall av personal på grund av sjukdom.

Allmän information om covid-19

Här finns aktuell och bekräftad information (länkar):

Vanliga frågor och svar

Vad händer vid konstaterade fall av covid-19?

Resurserna för provtagning prioriteras nu till patienter som behöver läggas in på sjukhus och för personal som arbetar inom vård- och omsorg. Övriga med symtom som påminner om covid-19 kommer därför inte att provtas. Det gäller oavsett om du varit utomlands eller haft nära kontakt med någon som du vet är sjuk i covid-19.

Aktuell information på www.skane.se

Har du frågor om coronaviruset och sjukdomen covid-19?

Har du allmänna frågor om coronaviruset? Du får svar på dina frågor via:

Råd till allmänheten

De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte kontakta vården. Blir du sjuk och inte behöver vård, stanna hemma för att inte smitta andra. Följ egenvårdsråd på webbplatsen www.1177.se. Har du allmänna frågor kan du ringa 113 13. Ring bara 1177 om du känner dig mycket sjuk, eller behöver sjukvård.

Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Enligt Folkhälsomyndigheten så är de rekommenderade kriterierna för bedömning av smittfrihet att man har en klinisk förbättring med feberfrihet i minst två dygn och att det gått minst sju dagar sedan symtomen började.  

L
get innebär att det är viktigt att var och en med symtom, även milda begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Folkhälsomyndigheten uppmanar nu personer över 70 år och äldre att begränsa sina nära kontakter med andra de kommande veckorna. Det innebär bland annat att man så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Försök att hålla dig hemma, men självklart finns inget som hindrar att gå ut och promenera utomhus, men inte i grupp. Be om hjälp för att göra ärenden som exempelvis handla mat som innebär risk för nära kontakter med andra människor.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten eller Krisinformation.se om du har allmänna frågor om covid-19.

Klicka här för teckentolkad information.

 

Patientsekretess råder för den drabbade på samma sätt som vid andra sjukdomar

Sekretessen innebär att man inte får berätta om en patient/elev/brukare/anställd, för någon annan än den som deltar i vården av just denna person. Varken Region Skåne eller Skurups kommun lämnar därför ut några uppgifter om personer och smittade.

Mer om patientsekretess på 1177.

Vad kommunicerar Skurups kommun?

På grund av patientsekretessen kan Skurups kommun inte kommunicera kring enskilda sjukdomsfall. Sekretessen innebär att man inte får berätta om en patient, för någon annan än den som deltar i vården av just denna patient. Skurups kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller hanteringen av coronavirus covid-19.

Vi kommunicerar endast aktuell och bekräftad information från våra svenska myndigheter om coronaviruset.

Följande BiS (Beslut i Stort) anger mål och inriktning för Skurups kommun:

 • Följa nationella riktlinjer från myndigheter
 • Förhindra smittspridning
 • Upprätthålla samhällsviktiga verksamheter

Dessa tre punkter driver och genomsyrar just nu vårt arbete i kommunen.

Skurups kommun följer nationella rekommendationer

Skurups kommun följer nationella och regionala riktlinjer från myndigheter och regering.

När behöver jag kontakta vården?

De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte kontakta vården. Blir du sjuk och inte behöver vård, stanna hemma för att inte smitta andra. Följ egenvårdsråd på 1177.se.
Har du allmänna frågor kan du ringa 113 13. Ring bara 1177 om du känner dig mycket sjuk, eller behöver sjukvård.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten eller Krisinformation.se om du har allmänna frågor om covid-19.

Aktuell information hittar du på www.1177.se.

Gör en självskattning för att se om du behöver kontakta vården, eller om du kan stanna hemma för egenvård: https://coronatest.skane.se/

Rutin på förskola och skola med anledning av coronaviruset

Skurups kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller agerande vid förebyggande smittspridning. Rutinen för kommunens förskolor, skolor, gymnasium och vuxenutbildning är:

 • Vid ett eller flera symptom så som hosta, snuva, halsont, feber eller andningssvårigheter även om de är milda ska du hålla ditt barn hemma.
 • Håll ditt barn hemma till dess att barnet är symptomfritt. Enligt Folkhälsomyndigheten så är de rekommenderade kriterierna för bedömning av smittfrihet att man har en klinisk och allmän förbättring med feberfrihet i minst två dygn samt minst 7 dygn efter de första tecknen på symtomBlir barnet/eleven sjuk under skoltid så gäller samma rutiner som alltid, det vill säga att skolan ringer barnets vårdnadshavare som hämtar barnet/eleven.

 • Friska barn och elever ska gå till skola och förskola
 • För gymnasiet och vuxenutbildningen görs sjukanmälan enligt gängse rutiner.

Folkhälsomyndighetens information om skola och förskola

Varför stänger ni inte alla skolor?

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar våra verksamheter enligt nationella lagar och förordningar.

Länk: Skolverkets information

Vad händer om en vårdnadshavare väljer att håller sina barn hemma från skolan?

Skolverket rekommenderar skolor att inte ge ogiltig frånvaro men det är upp till varje skolas rektor att ta sådana beslut.

Skurups kommuns beredskap för sjukdomen covid-19

Skurups kommun följer händelseutvecklingen och analyserar hur en eventuell smittspridning kan påverka våra verksamheter. Utifrån den analysen identifierar vi behov av förbyggande och förberedande åtgärder. Våra centrala myndigheter och Smittskydd Skåne har hög kompetens att bedöma vilka åtgärder som är effektiva, vilka som inte är effektiva och vilka som faktiskt kan ge oönskad effekt.

Skurups kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller hanteringen av coronavirus covid-19. Följande BiS (Beslut i Stort) anger mål och inriktning för Skurups kommun:

 • Följa nationella riktlinjer från myndigheter
 • Förhindra smittspridning
 • Upprätthålla samhällsviktiga verksamheter

Dessa tre punkter ska alltså driva och genomsyra vårt arbete i kommunen.

Vilka verksamheter i Skurups kommun är stängda tills vidare?

 • De öppna dagverksamheterna Kristallen i Skurup samt dagverksamheterna i Rydsgård och Skivarp håller stängt tills vidare.
   
 • Den biståndsbedömda dagverksamheten Gläntan på Bruksgården är stängd tillsvidare.

   
 • Fr o m fredagen den 20/3 erbjuds endast mat för avhämtning på restaurang Rutger, gäller tills vidare. Ordinarie lunchservering för pensionärer på Restaurang Rutger och övriga serveringsställen är stängd. 
 • Myndighetsenheten - bygg har ställt in sina öppna besökstider fr o m 1/4 och tillsvidare.

 • Biblioteken i Skurups kommun är stängda

  Biblioteket i Skurup har utlämningstid: 
  Måndagar, onsdagar och torsdagar kl 15-19
  Tisdagar och fredagar kl 10-14
  Lördagar kl10-13

  I första hand gäller dessa tider till och med den 19 november, vecka 47. Det innebär att man ringer (0411-53 60 71) eller mailar biblioteket@skurup.se och bokar tid för utlämning av media. All återlämning av media sker i återlämningslådan på framsidan av biblioteket. Under vardagar tömmer vi lådan flera gånger/dag. Det går inte att använda datorer, att kopiera/scanna/skriva ut under denna period.

Får man besöka Skurups kommuns andra verksamheter?

Stark avrådan från besök på våra särskilda boenden samt korttidsenheten. Vi avråder även från besök i våra övriga kommunala verksamheter. Detta för att undvika smittspridning.

Om besöket är nödvändigt råder följande försiktighetsåtgärder:

 • Håll avstånd
 • Ha en god handhygien och tvätta händerna ofta och noga
 • Undvik handhälsning

Om man har symtom även om de är milda så som snuva, hosta, halsont, feber är man välkommen tidigast två dagar efter tillfrisknande.

Vad gör Skurups kommun för det lokala näringslivet?

Åtgärder och stöd som är vidtagna med anledning av covid-19

 • Ger anstånd på alla kontroll- och tillsynsavgifter till den 31:e augusti 2020
 • Instiftat "Corona Akuten". Skurups kommun, Företagarna Skurup och Skurups sparbank hjälper och stöttar det lokala näringslivet med de olika verktygen som finns till hands i form av uppskov, korttids-permitteringar m m 

  www.skurup.se/coronavirus-naringsliv

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Från och med söndag 29 mars är det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än totalt 50 personer. Beslutet kommer från regeringen och gäller hela Sverige.

 • Fritidsgårdarna kommer att förhålla sig till denna nya förordning och kommer att ta emot max 45 ungdomar i sina verksamheter.
 • Förbudet omfattar inte skolverksamhet.
 • Biblioteket har ställt in alla publika arrangemang under våren.

Vad görs för föreningar och vad gäller för föreningslivet?

För att kommunen ska få en överblick över hur coronaviruset har eller kommer att påverka kommunens föreningar vill vi att kommunens föreningar svarar på "Föreningsenkät - Avseende Corona" senast den 19 april. Vi vill även med enkäten kartlägga om det finns intresse och resurser från kommunens föreningar att mot ett eventuellt bidrag från kommunen hjälpa kommunens äldre kommuninvånare.

Skurups kommun stänger i dagsläget inte några anläggningar utan ordinarie verksamhet fortsätter att bedrivas. Föreningar och organisationer bestämmer själva huruvida de ska ställa in sin verksamhet eller ej. 

 • Årsmöten
  Framflyttade årsmöten påverkar inte möjligheten att söka föreningsbidrag. I rådande läge rekommenderas föreningar att ha sina årsmöten digitalt eller att flytta fram sina årsmöten för att minska smittspridningen. Att årsmöten skjuts fram påverkar inte föreningarnas möjlighet att söka bidrag hos Skurups kommun.
 • Föreningsstöd
  För att föreningar inte ska påverkas negativt av inställda aktiviteter på grund av coronaviruset så arbetar kommunen med att hitta lösningar som kan kompensera föreningarnas uteblivna bidrag avseende det lokala aktivitetsstödet, vi återkommer med mer info om detta.  

Läs mer under https://www.skurup.se/forening

Hur pratar jag med mitt barn om coronavirus covid-19?

Överför inte din egen oro på barnen
Det är extra viktigt att du som vuxen håller dig lugn när barnet kommer med sin oro till dig. Du behöver hjälpa barnet att reglera oron och få barnet att känna sig tryggt. Fundera på hur vuxna i familjen pratar om Corona och sin egen oro med varandra. Är det något som barnen kan ta del av, eller ska ni vuxna prata om er egen oro för er själva.

Håll vardagliga rutiner
Kanske är det så att skolan är stängd, barnet får inte vara på förskolan för det uppvisar symtom, eller du som förälder inte kan gå till arbetat av olika anledningar. Barn mår bra av rutiner, och trots att vardagen ser annorlunda ut så är det bra om vardagliga rutiner kan hållas. Gå upp på morgonen, äta frukost, planera för dagen och lägga sig i vanlig tid.

Ta dig tid
Ta dig tid att lyssna på barnets oro och frågor. Svara så ärligt du kan, med fakta. Lyssna in vad barnet egentligen säger. Ställ följdfrågor på det som barnet berättar. Var nyfiken. Till äldre barn kan det ställas direkta frågor; Är du orolig för Corona? Vad tänker du när du ser allt på nyheterna?  Men ta dig även tid att prata om annat. Barnet behöver känna att det finns en vardag som inte handlar om Corona också.

Ge lugn och trygghet
När du vet vad barnet är orolig för kan du lättare hjälpa. Är barnet orolig för att själv bli smittad? Är hen orolig för mormor eller sin klasskamrat? Kanske är hen orolig att maten ska ta slut i affären?  Fråga barnet vad hen behöver för att känna sig lugnare. Oftast vet barnet själv vad det behöver. Kom annars med förslag och idéer. Kanske ni kan ringa mormor dagligen? Kanske behöver barnet veta att du kommer se till att de alltid har mat.

Inge hopp
Det finns många som jobbar för att ta hand om Corona. Det finns experter som hjälper samhället hur vi ska agera och sjukvården gör ett fantastiskt jobb. Berätta för barnet att du kommer hålla dig uppdaterad och att du kommer berätta om viktiga saker som sker. Saker som ställs in nu kommer ni kunna göra senare.

Sidansvarig: Magdalena Hellström
Sidan uppdaterad 2020-11-25

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?