Bygglovsprocessen

När alla grundkrav är uppfyllda och eventuella remissvar och svar från grannar och andra kommit in kan ett beslut om bygglov eller anmälan fattas.

Om en sakägare däremot har invändningar mot något i bygglovsansökan eller om ansökan inte kan tillstyrkas får du besked om detta, och kan då välja att få den prövad i Myndighetsnämnden för miljö och byggnad där du får ett formellt beslut.

I annat fall kan du föra dialog med Myndighetsenheten-bygg och ändra eller ta tillbaka din ansökan.

  • Startbesked krävs innan du börjar bygga.

Beslut

Att du fått ett beslut om bygglov betyder inte att du får sätta igång med ditt tänkta byggprojekt. Du behöver först få ett startbesked. I beslutet om bygglov står vilka handlingar som ska lämnas in eller tas med till det tekniska samrådet. Med beslutet om bygglov följer det också med en kallelse till ett tekniskt samråd eller så kan du som byggherre kalla till tekniskt samråd när du har dina handlingar klara som begärts i bygglovsbeslutet. Om det avser en anmälan och det inte krävs ett tekniskt samråd får du ett startbesked direkt med beslutet.

Kungörelse och överklagande

I samband med att beslutet om bygglov skickas till dig får även dina grannar och andra sakägare en upplysning om att lov har beviljats. De har sedan tre veckor på sig att överklaga. Om detta inte sker vinner beslutet laga kraft efter detta. Beslutet annonseras också i Post- och inrikes tidningar. Att ett beslut vunnit laga kraft betyder att beslutet inte kan överklagas.

Du måste börja bygga inom två år från bygglovsbeslutet

Beslut om bygglov upphör att gälla två år från dagen då beslutet vann laga kraft om inte byggnadsarbetena har påbörjats.

Tekniskt samråd

När du fått beslutet om bygglov i din hand, kräver kommunen in kompletterande tekniska handlingar, förslag till kontrollplan och sammankallar sedan till tekniskt samråd.

I det tekniska samrådet diskuteras arbetets planering och organisation, byggherrens förslag till kontrollplan, behov av arbetsplatsbesök, behov av färdigställande skydd med mera.

Vid det tekniska samrådet ska byggherren och kontrollansvarig vara med tillsammans med en byggnadsinspektör från kommunen. Representanter från konsulter och andra myndigheter samt entreprenörer kan även de närvara vid behov.

 

Startbesked

När det tekniska samrådet genomförts, kontrollplanen fastställts och kommunen anser att lagens krav kan uppfyllas får du ett startbesked. Startbeskedet innebär att du nu får lov att börja bygga.

 

Kontrollplan

Kontrollplanen är ett dokument för kontrollen av bygget. Som byggherre ska du se till att det finns en kontrollplan som visar vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras och vem som kontrollerar. Det ska framgå om du själv ska göra kontrollen genom din dokumenterade egenkontroll, eller om den ska utföras av en certifierad kontrollansvarig.

Om kontrollplanen gäller rivningsåtgärder ska det finnas uppgifter om vilket farligt avfall som åtgärden kan ge upphov till, och hur både farligt avfall och annat avfall ska tas om hand

Om du påbörjar bygget innan du fått startbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut enligt plan- och bygglagen

 

Kommunens arbetsplatsbesök

Efter att ditt bygge varit igång en tid kommer kommunens Byggnadsinspektör komma ut och besöka din byggarbetsplats. Vid besöket tittar man bland annat på kontrollplanen och hur arbetet följs enligt denna.

Hur många besök som ska göras på byggarbetsplatsen bestäms under det tekniska samrådet.Vid besöket ska den som är kontrollansvarig vara med.

 

Slutsamråd

I samband med att byggåtgärderna färdigställs ska ett slutsamråd hållas.

Där diskuteras bland annat kontrollplanens genomförande, avvikelser från byggreglerna, den kontrollansvariges utlåtande och förutsättningar för slutbesked. I vissa fall behövs inget slutsamråd. Det framgår i så fall av startbeskedet. Slutsamrådet hålls på byggarbetsplatsen.

När byggherren visat att alla krav enligt bygglovet, kontrollplanen, startbeskedet och andra villkor är uppfyllda, utfärdar kommunen ett slutbesked.

  • Du får inte börja använda det du har byggt innan du har fått ett slutbesked.
  • Om du tar byggnaden i bruk innan du fått slutbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut enligt plan- och bygglagen.

 

Sidansvarig: Erik Hübner
Sidan uppdaterad 2021-08-12