Budget och bokslut

De kommunala verksamheterna ska drivas enligt principerna om målstyrning och delegation.

Kommunfullmäktige har antagit ett flertal måldokument och planer, som ligger till grund för kommunens verksamheter. De förtroendevaldas uppgift är att ange verksamheternas mål, inriktning, omfattning och kvalitet samt att utvärdera pågående verksamheter.

Budgetarbetet bygger därmed på att ansvar och befogenheter fördelas ut i organisationen och den ekonomiska styrmodellen som används har efter hand anpassats till kommunens förutsättningar. Det huvudsakliga målet för budgetåret är en budget i balans.

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2022-02-02