Brottsförebyggande rådet, BRÅ

Kommunövergripande förebyggande insatser som riktar sig mot brott och som är trygghetsskapande hanteras i huvudsak av BRÅ, (Brottförebyggande Rådet), Trygghetsgruppen och SSPF (Socialtjänst, Skola, Polis och Fritidsverksamhet).

 

Kommunövergripande arbete med trygghet

Brottsförebyggande rådet ska verka för ett brottsförebyggande synsätt i all kommunal verksamhet. Det ska fungera som en kunskapsbank, stöd och sammanbindande länk mellan olika delprojekt. Ett gott förebyggande arbete har lett till att brottskurvan i Skurups kommun idag pekar neråt.

Tryggt och säkert Skurup arbetar långsiktigt med frågor som rör trygghet, säkerhet och brottsförebyggande. Det är i huvudsak insatser i den fysiska miljön.

SSPF (Socialtjänst, Skola, Polis och Fritidsverksamhet) inriktar sig på att använda kommunens alla resurser. Insatserna är i form av stöd till föräldrar och andra vuxna i vår gemensamma strävan att ge våra barn och unga en trygg uppväxt och en god fysisk och psykisk hälsa, samt att motverka våld och droganvändande.

Dessa tre verksamheter arbetar alla i kommunövergripande syfte att skapa ett tryggare samhälle och trygg uppväxt för våra barn. Arbetet sker i nära samarbete med polis och andra viktiga externa aktörer.

Trygghetsvandringar

Skurups kommun genomför regelbundet trygghetsvandringar i hela kommunen och det är  Lokala BRÅ som är sammankallande till vandringarna. Genom att trygghetsvandra kan kommunen och polisen få dina synpunkter och åsikter om hur trygg eller otrygg du upplever en plats eller område där du bor eller verkar.

 

I samband med våra trygghetsvandringar har du som boende eller verksam på den aktuella orten eller området möjlighet att påverka genom att lämna dina synpunkter eller diskutera trygghetsfrågor med Lokala BRÅ, kommunala tjänstepersoner och polisen. Det kan handla om att en plats är särskilt utsatt för skadegörelse, osäker trafiksituation, bristande belysning eller liknande.

 

Rydsgård den 19/5

På grund av pandemin kommer trygghetsvandringen i Rydsgård den 19 maj att genomföras på ett annorlunda sätt. 

 

Onsdagen den 19 maj mellan klockan 18:00-20:00 kan du träffa representanter för Lokala BRÅ, trygghetsvärdarna och polisen på plats i Rydsgårds Arena för att diskutera trygghetsfrågor i Rydsgård. 
För att kunna genomföra denna dialog på ett så säkert sätt som möjligt utifrån rådande pandemi så är det fritt att komma inom angivna tider och vi kommer så långt det är möjligt att genomföra dialogerna utomhus.

 

Sidansvarig: Sebastian Meglic
Sidan uppdaterad 2021-10-20