Avgifter och regler

Avfallshanteringen finansieras enbart genom avfallstaxan utan något stöd från skattemedel. Avfallsavgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för hushållens avfallshanteringen.

Den aktuella taxan för avfallshantering i Skurups kommun gäller från 2022-01-01. 

Detta bekostar avfallstaxan

Avfallstaxan är inte WCAG anpassad för tillfället. Arbete pågår med tillgänglighetsanpassning.

  • Varje fastighet betalar en viktavgift som ska täcka kostnader för kommunens återvinningscentraler, hantering av farligt avfall, informationsinsatser, kundtjänst och planeringsarbete.
  • Till viktavgiften kommer en abonnemangsavgift på mat och restavfallskärlen som ska täcka entreprenörens insamlingskostnad och arbete för eventuella tilläggstjänster. Abonnemang och vikt tillsammans med eventuell tilläggstjänst utgör årsavgiften.
  • Slamtömning av enskilda avlopp och fettavskiljare finansieras också genom taxa, med skillnaden att en begränsad mängd slam/fett ingår i tömningskostnaden. För mängder därutöver och eventuella tilläggstjänster utgår en separat taxa

I avfallstaxan ingår även

  • Insamling och transport av kommunalt avfall samt drift och underhåll av avfallskärl och fordon.
  • Behandling av insamlat restavfall som går till energiåtervinning och av matavfall som går till biogasproduktion.
  • Drift och underhåll av bemannad återvinningscentral samt behandling och återvinningskostnad av allt mottagit avfall
  • Kommunikation, information och avfallsrelaterad kundservice.
  • Övergripande styrning och planering.

Mat-, rest- och trädgårdsavfall

För fullständig prislista t ex avgifter för fritidshus, verksamheter och flerfamiljshus se länk under "Prislista".

 

Slam från enskilda avlopp

För fullständig prislista se länk under "Prislista".

Sidansvarig: Lena Johansson
Sidan uppdaterad 2022-02-04