Altaner och terrasser

Ibland kan det vara svårt att veta när det behövs ett bygglov eller inte. Här är en vägledning om vad som gäller inom område med detaljplan och inom område med sammanhållen bebyggelse när du vill bygga altaner, uteplatser eller balkonger. Utanför område med detaljplan kan dessa åtgärder vara bygglovsbefriade. Kontakta Myndighetsenheten-bygg om du är osäker på vad som gäller där du bor.

 

PBL och PBF

Den 1 juli 2019 ändrades plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Det infördes ett undantag från krav på bygglov för altaner till en- och tvåbostadshus. Det infördes även undantag från kravet på anmälan.

Ändringarna innebär att det varken krävs bygglov eller anmälan för att uppföra en altan vid ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadshus.

För att en altan ska vara bygglovsbefriad måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten

  • altanen ska vara en tillbyggnad eller en ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt

  • altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus

  • altanen ska vara en uteplats på marken

  • altanen får inte vara högre än 1,8 meter

  • altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset

  • altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering

  • inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Vill du bygga tak över din altan eller glasa in den gäller andra regler

Uteplatser

För en- och tvåbostadshus krävs inget bygglov för att med mur eller plank göra en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Det är också tillåtet att bygga skärmtak över sådana uteplatser samt över balkonger och entréer. Skärmtaken får tillsammans inte vara större än 15,0 m².

 

Om den skyddade uteplatsen, skärmtaket, planket eller muren byggs närmare gränsen än 4,5 meter krävs det medgivande av grannen. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannen inte sitt medgivande kan du söka bygglov. Då får Myndighetsenheten-bygg avgöra om du får bygga det eller inte.

 

Balkonger

Det krävs alltid bygglov för att bygga en balkong eller utöka en befintlig balkong.

 

Inglasning av uteplatser och balkonger

Bygglov krävs när en uteplats eller balkong glasas in. Det blir en tillbyggnad och medför utökad byggnadsarea på tomten, samt ett ändrat utseende av fasaden.

 

Att tänka på:

Även om altanen eller uteplatsen inte kräver bygglov ska man tänka på att den ska ha en god utformning och anpassas till den befintliga bebyggelsen.


Man ska också tänka på att underhållet av altanen/uteplatsen ska kunna ske från den egna fastigheten, vilket innebär att den inte ska ligga alltför nära tomtgränsen. Bygger man nära tomtgränsen bör man samtala med sina grannar så att de är införstådda med byggnationen. Tänk även på säkerhetsaspekter vid utformningen, så att exempelvis ingen riskerar att falla.

 

Om du planerar att anlägga en pool finns det en del säkerhetsaspekter att ta hänsyn till. En pool är normalt sett inte bygglovspliktig:

  • Om du bor inom ett område som omfattas av strandskydd kan du behöva söka dispens för att få bygga.
Sidansvarig: Erik Hübner
Sidan uppdaterad 2021-08-12