Information om kamerabevakning

Du som besöker skolan har rätt att få information om hur huvudmannen/skolan behandlar personuppgifter med anledningen av skolans kamerabevakning. Vissa av skolans utrymmen bevakas med hjälp av bevakningskameror.

Kamerabevakning

På de områden där skolan kamerabevakar finns skyltar som informerar om att området är kamera bevakat. Ifall du rör dig inom det området, kommer du att synas på skolans bevakningsmonitorer.
 
Nils Holgerssongymnasiet är mån om den personliga integriteten och att skydda de personuppgifter som skolan behandlar. Denna information gäller Nils Holgerssongymnasiets kamerabevakning som sker vid vissa av skolans områden. Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) och Kamerabevakningslagen (2018:1200) reglerar hur kamerabevakningen får användas i Sverige.
 

Vilka personuppgifter behandlar vi och vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?

Skolan har utrustat vissa delar av skolan med kamerabevakning vilket innebär inspelning av bildupptagning. Om en person på bildupptagningen är identifierbar, utgör inspelningen personuppgift. 
 

Vad är den lagliga grunden för vår behandling?

Den rättsliga grunden för behandlingen är intresseavvägning. Skolan har ett intresse av att förebygga, motverka, främja trygghet och säkerhet samt förhindra kränkande behandling.
Syftet med bevakningen i skolans lokaler är att förhindra och utreda avsiktlig skadegörelse, våldsbrott eller stöld. Det främsta syftet med kameraövervakningen är att öka tryggheten och minska rädslan för att bli utsatt för brott. Skolan arbetar på olika sätt med att främja likabehandling. Kameraövervakning är ett av flera sätt att arbeta med att minska oroligheter och främja tryggheten på skolan. 
 

Vem har tillgång till de personuppgifter vi behandlar?

Den som är ansvarig för kameraövervakningen på Nils Holgerssongymnasiet är huvudmannen, alltså förvaltningschefen för skol och utbildningsförvaltningen. Huvudmannen är därmed också personuppgiftsansvarig. Skolan kan lämna ut materialet till polisen om det föreligger misstanke om brott. Behörighet att få tillgång till materialet är begränsad.
 

Hur länge sparas personuppgifter?

Skolan har rätt att behandla och bevara bilder som spelas in via bevakningskamerorna. Bildmaterialet sparas som huvudregel i 30 dagar, men kan sparas under en längre period beroende på ändamålet med materialet. Inspelat material förvaras på särskilt datalagringsmedia i kamerabevakningsutrustningen. Materialet hanteras med sekretess i enlighet med 22 § kamerabevakningslagen. 
 

Vilka rättigheter har den vars personuppgifter behandlas av oss?

Du har rätt att begära att få veta om skolan behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få ta del av uppgifterna och viss information om behandlingen (ett så kallat registerutdrag). Om du begär registerutdrag mer än en gång per år kan skolan komma att avslå din begäran eller ta ut en rimlig avgift för den.
Du har även bland annat rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen av dem. Om du begär rättelse, radering, invänder mot behandlingen eller begär begränsning av den kommer skolan att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.
 
Om du anser att skolan har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du vända dig till Datainspektionen med klagomål. Du kan komma i kontakt med Datainspektionen via epost: imy@imy.se. Du kan även ringa dem på 08-657 61 00 eller nå dem per post på adress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.
 

Vid frågor

Om du har frågor när det gäller skolans personuppgiftsbehandling kan vända dig till skolans dataskyddsombud jorgen.hagefjord@skurup.se.
Sidansvarig: Therese Nilsson
Sidan uppdaterad 2021-09-16