Janstorp

I detta projekt ansluts Janstorp med flera fastigheter till det kommunala spillvattennätet.

Status på projektet: Skurups kommuns arbeten är avslutade. Anslutningar av kunder pågår.

 

Allmän information angående anslutning till kommunalt avlopp.

Förberedelser för fastighetsägaren

För att kunna ansluta sig till avloppet krävs en del förberedelser på fastigheten.

 1. Ansök om anslutning till kommunal avloppsanläggning, (www.skurup.se)
 2. Efter godkänd VA-ansökan, kontakta Tobias Larsson Skurups kommun 0411-53 64 91 för att kvittera ut el- och larmbox och hämtas på Lilla Nygatan 4. Denna ska installeras av behörig elektriker.
 3. Förbereda inkoppling av avloppsrör till brunn. Tänk på att inte använda avloppet innan besiktning och pump är på plats.
 4. Beställ besiktning av anläggningen och installation av pump senast tre dagar före planerad omkoppling från enskild anläggning till kommunal.
 5. Fyll i kontrollplan till besiktning och driftsättning av pump (kontrollplan bifogas svar på VA-ansökan).

 

Att tänka på

För att ni ska få en säker och fungerande anläggning för avlopp är det viktigt att tänka på en del saker.

 1. Endast avloppsvatten, dvs vatten från kök och badrum får vara kopplat till brunnen.
 2. Avloppsledningarna måste vara täta fram till brunnen, detta kontrolleras vid besiktning
 3. Inget dag- eller dräneringsvatten (dvs stuprör, regnbrunnar, husgrundsdränering eller annan dränering) får vara ledas till brunnen, detta kontrolleras vid besiktning.
  Detta är för er egen säkerhet. Vid eventuellt driftavbrott kan man få översvämning i fastigheten om annat vatten än avloppsvatten är kopplat eller om fastighetens avloppsledningar inte är täta
 4. Inkopplingen till brunnen ska vara synlig vid besiktning

 

Besiktning

Vid inkopplingstillfället kommer Skurup kommuns entreprenör att kontrollera

 1. att inga stuprör eller brunnar för regnvatten är kopplade till avloppsanläggningen
 2. att el till pumpenhet samt larm är kopplade på två olika säkringar
 3. att larm fungerar
 4. att avloppsanläggningen är tät (genom att fylla upp brunnen och se så att inget vatten läcker ut)
 5. att kontrollplan är ifylld

Om någon eller några punkter inte får godkänt kommer inte pumpenhet att kopplas in och nytt datum för driftsättning får bokas. Kostnaden för förgäves besök debiteras kund med 750 kr inkl moms.

 

Avgiftsskyldighet

Enligt lagen om allmänna vattentjänster 24§ inträder avgiftsskyldighet efter att VA-huvudman har anvisat en anslutningspunkt. Detta betyder att ni kommer att debiteras en anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa, samt att brukningsavgift enligt gällande VA-taxa kommer att börja löpa.

 

När anläggningen är i drift

Tänk på att då det är en pump som ska transportera avloppsvattnet så är det viktigt att man inte spolar ner fett, tvättlappar, tops, kattsand och annat som inte hör hemma i avloppsvatten.

Skulle du få problem med pumpen och larmenheten larmar. Börja med att kontrollera så att el-proppar är hela eller jordfelsbrytare inte utlöst.

 

Ring dagtid:             Skurups kundtjänst 0411-53 60 00

Ring kvällstid:          SOS Alarm 040-676 90 65

 

 

Sidansvarig: Anders Densfelt
Sidan uppdaterad 2021-02-09