Enskild dricksvattenbrunn

Fastighetsägare med egen dricksvattenbrunn kan hjälpa Sveriges geologiska institut (SGU) att öka kunskapen om lokal grundvattenkvalitet och kvantitet.

 

Brunnsobservationer

SGU har tagit fram en möjlighet för brunnsägare att lämna in brunnsobservationer för befintliga brunnar, alternativt lämna information om brunnar som SGU saknar i sina register. Inlämningen är helt frivillig men då SGU:s register för brunnar  används av myndigheter och kommuner för att identifiera och lokalisera enskilda brunnar är det fördelaktigt för brunnsägare om brunnen finns registrerad.

De låga nederbördsmängderna under 2016 till 2018 medförde att nivåerna i grundvattenmagasinen i stora delar av landet var mycket under det normala. Många kommunala vattentäkter, verksamheter och privata hushåll hade stora problem med vattenbrist. 

För att kunna kontrollera och planera kommunala vattenförsörjningen är det viktigt att ha lokal information om tillgång till vatten och vattenuttag. SGU har på uppdrag av regeringen utökat karteringen av grundvattenmagasin framför allt i de mest utsatta områdena, bland annat genom att se över vilka möjligheter som finns att samla in mer data från befintliga brunnar.

Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Nu finns det en ny möjlighet för er med privat eller samfällighetsägd vattenbrunn att bidra med information för bättre beredskap mot vattenbrist.


De senaste årens torka har för många privata brunnsägare inneburit vattenbrist i brunnen och kanske också problem med vattenkvaliteten. För att kunna förbereda utsatta områden för framtida situationer med vattenbrister och planera den lokala vattenförsörjningen är det viktigt att ha tillgång till lokal information om vattensituationen och vattenkvalitet i brunnar. 


Det finns nu möjlighet att rapportera in uppgifter om vattenkvantitet och kvalitet i enskilda brunnar. Uppgifterna lagras i Brunnsarkivet som finns hos Sveriges geologiska undersökning, SGU (se kartvisaren ”Brunnar” på SGUs hemsida). Det går att rapportera information både för brunnar som redan finns i arkivet och för nya brunnar.


Brunnsarkivet används idag för att lokalisera brunnar som kan påverkas av ändringar i översiktsplaner och detaljplaner, infrastrukturprojekt eller i tillstånds/anmälningsärende till nya brunnar i samma område. Om inte brunnen finns registrerad i Brunnsarkivet är risken stor att brunnen förbises i till exempel ersättningsärende, hänsyn vid etablering av nya vattentäkter eller energibrunnar i närheten, eller i beräkning av tillgången på vatten för vattenuttag. En registrerad brunn har också större möjlighet att skyddas av räddningstjänsten vid en miljöolycka.


Genom att som enskild brunnsägare lämna in information om vattnets kvalitet och/eller kvantitet, eller information om brunnens existens, får brunnen ett säkrare skydd samtidigt som ni medverkar till att höja beredskapen för vattenbrist inom området och för hela Sverige.

Sidansvarig: Lena Johansson
Sidan uppdaterad 2021-09-13