Byggsanktionsavgift

Byggsanktionsavgift ska tas ut för vissa uppräknade överträdelser av plan- och bygglagstiftningen. Det gäller även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Eftersom den avgiftsskyldige kan undgå byggsanktionsavgift genom rättelse är den inte enbart en administrativ påföljd.

Den fungerar på så sätt också som ett påtryckningsmedel och är därmed ett komplement till övriga ingripandemöjligheter.

 

När byggsanktionsavgift ska tas ut

I plan- och byggförordningen, PBF, finns preciserat vilka överträdelser som det ska tas ut byggsanktionsavgift för. Byggsanktionsavgift ska tas ut om:

  • en motordriven anordning används i strid mot användningsförbud eller vissa villkor för användningen

  • nybyggnad eller tillbyggnad som kräver lov eller anmälan påbörjas utan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked

  • annan ändring av en byggnad än tillbyggnad som kräver lov eller anmälan påbörjas utan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked

  • åtgärd i fråga om en annan anläggning än byggnad som kräver lov eller anmälan påbörjas utan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked

  • vissa andra åtgärder som kräver lov eller anmälan påbörjas utan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked

  • skyltar eller ljusanordningar som kräver lov påbörjas utan startbesked

  • rivning av en byggnad eller del av en byggnad som kräver lov eller anmälan påbörjas utan startbesked

  • markåtgärd som kräver lov påbörjas utan startbesked

Sidansvarig: Erik Hübner
Sidan uppdaterad 2021-08-12