Anmälan om olovligt byggande och ovårdad tomt

Du kan anmäla om du misstänker att någon har byggt utan bygglov eller om du tycker att en tomt eller byggnad är ovårdad. Om du vill kan du göra din anmälan anonymt, men då kan vi inte kontakta dig eller informera dig om vad som händer i ärendet. Du kan även skicka vanligt brev till oss.

Myndighetsenheten för miljö och byggnad har enligt Plan- och bygglagen tillsynsansvar för att byggnader och tomter hålls vårdade, men det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att sin byggnad och tomt. Ovårdade byggnader och tomter kan vara både störande och en fara för omgivningen.

 

Exempel olovligt byggande

Byggnadsnämnden ska enligt plan- och bygglagstiftningen ingripa om det utförs lov- och anmälningspliktiga åtgärder utan lov eller anmälan eller i strid mot beslut. Byggsanktionsavgift ska tas ut i de fall en åtgärd har påbörjats utan startbesked.

Övriga ingripanden som kan bli aktuella är lovföreläggande och rättelseföreläggande med eller utan verkställighetsmedel. Om byggnadsnämnden kommer fram till att det skett olovligt byggande finns det i princip tre olika sätt för nämnden att ingripa:

  • Myndighetsnämnden för miljö och byggnad ska ta ut byggsanktionsavgift om det har utförts en lov- eller anmälanspliktig åtgärd utan startbesked. Byggsanktionsavgift kan tas ut av ägaren men även av den som begått överträdelsen eller som har fördel av överträdelsen om det är någon annan än ägaren. ( se länk till Plan-och bygglagen och Plan och byggförordningen).

  • Myndighetsnämnden för miljö och byggnad ska under vissa förutsättningar utfärda ett lov föreläggande. Lovföreläggande förutsätter att byggnadsnämnden gör bedömningen att det är sannolikt att bygglov kan ges för det olovligt utförda. Om ett lovföreläggande inte följs får byggnadsnämnden besluta att på ägarens bekostnad låta upprätta de ritningar och beskrivningar samt vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att pröva frågan om lov.

  • Myndighetsnämnden för miljö och byggnad får utfärda ett rättelseföreläggande med eller utan verkställighetsmedel. Rättelseföreläggande är aktuellt i de fall byggnadsnämnden gör bedömningen att det inte är sannolikt att bygglov kan meddelas i efterhand. Detsamma gäller i de fall en lovansökan prövats efter ett lovföreläggande och bygglov inte har kunnat ges. 

Ovårdad tom eller fastighet

Fastighetsägare har ett strikt ansvar att hålla sin fastighet i vårdat skick. Det gäller både trädgård och byggnader. Byggnadsnämnden är den myndighet som har tillsyn över att fastighetsägare håller sina byggnader, byggnadsverk och tomter i vårdat skick.

Byggnadsnämnden kan göra en utredning för att bedöma om fastigheten är så illa skött att det kan bli påföljder för dig som fastighetsägare.

 

Sidansvarig: Erik Hübner
Sidan uppdaterad 2021-08-12